Regres.

Follow that sheep #4

tacki: Jak to si? wszystko zacz??o, kto wpad? na pomys? za?o?enia kapeli?

Regres: Wiesz, prócz Dawida (gitara) ka?dy z nas gdzie? ju? wcze?niej gra?. Na przyk?ad Marcin (perkusja) w zajebistej punkowej kapeli BHP, no ale jak to czasami bywa, te kapele rozpad?y si?. Jako, ?e wszyscy znali?my si? z ró?nych scenowych akcji, a do tego mieli?my wspólne muzyczne zainteresowania postanowili?my razem spróbowa? i tak po paru pierwszych próbach okaza?o si?, ?e czujemy si? ze sob? znakomicie. Tak to si? mniej wi?cej zacz??o i trwa od oko?o trzech lat i oby trwa?o jak najd?u?ej.

t: Jakie kapele mia?y (maj?) na was wp?yw, co was inspiruje?

R: Inspiruje nas szeroko poj?ta muzyka spod znaku hc/punk i nie wa?ne czy to jest hc, emo, punk, noise czy co? tam jeszcze. Interesuje nas ka?da kapela maj?ca co? ciekawego pod wzgl?dem muzycznym i textowym do przekazania. Na pewno tym co nas ??czy i zachwyca jest ca?y czas brzmienie old school i kapele takie jak Youth Of Today, Minor Threat czy Bold to jest to co lubi? najbardziej i raczej kiedy mam czas ?eby sobie pos?ucha? jakiej? p?yty to wk?adam do odtwarzacza p?yt?, która zawiera w sobie t? ca?? old school’ow? energi?. Wiesz Mainstrike, Reaching Forward, Carry On, Milkhouse, Pointing Finger, New Winds i wiele wiele innych kapel, to jest to co lubi? najbardziej. O emocjach jakie s? w mojej g?owie podczas s?uchania Z?odziei Rowerów czy Apatii to móg? napisa? pewnie ksi??k?! Children Of Fall, Analena i Secretos Del Corazon ca?y czas chodz? nam te? po g?owie. Clash ci?gle rz?dzi, a ostatnio Placebo te? uwielbiam. Wiesz jest tego naprawd? wiele, bo wsz?dzie s? jakie? ciekawe kapele maj?ce co? dobrego i wa?nego do przekazania. Oczywi?cie nie inspiruje nas tylko sama muzyka i nie skupiamy si? tylko na niej. Zwyk?e codzienne ?ycie dostarcza tyle emocji, ?e nie jedn? p?yt? mo?na nagra?. Ksi??ka, film, rozmowa z drug? osob?, wiesz wszystko to co dzieje si? na oko?o zmusza ca?y czas to my?lenia i analizowania…

t: Jeste?cie kapel? sXe, dlaczego wybrali?cie akurat tak? drog?, co was do tego sk?oni?o?

R: Nigdy nie by?o tak, ?e siedli?my i sobie powiedzieli?my, ?e nasza kapela musi by? straight edge, a jak kto? z nas nie b?dzie straight edge to w kapeli nie mo?e by?, bo to chyba bez sensu. Straight edge jest osobistym wyborem i nie mo?na nic nikomu narzuca? i od kogo? tego wymaga?. Ka?dy sam decyduje o tym jak ma wygl?da? jego ?ycia i jak przez nie przej??. I nie wa?ne jest czy jeste? czy nie jeste? sXe. Jasne, ?e o wiele fajnej si? je?dzi na koncerty czy spotyka na próbach kiedy na przyk?ad powietrze jest wolne od dymu nikotynowego, którego nie lubi?. Ale jak wpomnia?em straight edge nie jest najwa?niejsze i jest wiele wa?niejszych spraw jak cho?by przyja??, bo nie potrafi?bym by? w kapeli, w ktorej cz?onkowie spotykaj? si? tylko na próbach i nic o sobie nie wiedz?. Na pewno bycie w takiej kapeli nie jest kwesti? przypadku, ale na sXe ?wiat si? nie ko?czy, ani nie zaczyna.

t: Cz?stochowa: mnie kojarzy si? z religi?. Czy jest tam co? wi?cej oprócz ?wi?tego miejsca i waszej kapeli (chodzi o jakie? inne bandy itp.)?

R: Prócz nas jest jeszcze par? kapel. Pewnie o istnieniu wszystkich nie wiem, ale z tych wartych wspomnienia to The Ziomals graj?ce ska jest bardzo fajnym zespo?em. Panika poruszaj?ca si? te? w tych bardziej skocznych rejonach. BST graj?ce w stylu pierwszych polskich kapel lat 80, a wi?c klimat Dezertera i tego typu sprawy, 78 graj?cy grind core, no i Dwóch Grubych Jeden Z?y, bardzo fajna i jedna z moich ulubionych kapel. Od ponad roku dzia?a sk?ot. Niestety rzadko tam ostatnio bywam, ale z tego co wiem wszystko jest wporz?dku – co niedziel? rozdaj? w ramach Food Not Bombs jedzenie na dworcu, koncerty robi? te? tam co jaki? czas. Dla lubi?cych klimaty reggae dub, jest te? bardzo dobry i fajny sound system Rub Pulse. My z regresem co jaki? czas staramy si? te? organizowa? koncerty w pobliskim klubie, co prawda teraz mamy ma?? przerw?, ale ju? powoli ?apiemy si?y i nie bawem zabieramy si? do pracy. A je?li chodzi o miejsca, które warto zobaczy?, to prócz wspomnianej przez Ciebie Jasnej Góry, na która ja pomimo tego i? nie jestem za bardzo religijny uwielbiam chodzi?, zw?aszcza na wie?e wchodz? cz?sto, to my?l? ?e warto wybra? si? do pobliskiego Olsztyna, gdzie ska?, gór i jaski? pod dostatkiem.

t: Jak koncerty (reakcje publiczno?ci, wasze odczucia)?

R: Tu musia?by? si? pewnie spyta? ludzi na nie przychodz?cych. Je?li chodzi o nas, to raczej ka?de miejsce wspominamy bardzo mi?o i na ka?dym koncercie by?o co? wyj?tkowego. My koncerty uwielbiamy gra?, nasze reakcje s? jak najbardziej pozytywne, no ale o reakcje publiki jak wspomnia?em musia?by? si? spyta? kogo? innego. My?l?, ?e na taki zespó? jak my, tych koncertów gramy nawet sporo, z czego bardzo si? cieszymy, bo uwielbiam chwil? w której wsiada si? do samochodu z my?l?, ?e za par? godzin b?dziemy gra?. Pewnie tylko powroty i poranne wstawania s? czasami m?cz?ce, ale generalnie to posi na maxxxa!!!

t: Co s?dzicie o kondycji polskiej sceny hc/punk?

R: Jak w ?yciu raz lepiej, a raz gorzej. My?l?, ?e na sytuacj? jak? mamy w kraju to w cale nie jest najgorzej. Caly czas s? koncerty, wychodz? nowe tytu?y zinów czy p?yt w wytwórniach. Na pewno nie jest to takie nat??enie jak na pocz?tku lat dziewie?dziesi?tych, ale my?l? ?e nie jest najgorzej. Pojawiaj? si? ca?y czas nowe osoby, co my?l? ?e jest bardzo wa?ne, paru starych kolesi te? ci?gle tu jest aktywnych. Jest par? nowych fajnych kapel i pozostaje mie? tylko nadziej?, ?e to b?dzie sz?o ca?y czas do przodu. Szkoda, ?e pewne kapele old school straight edge sobie troszk? odpu?ci?y, ale mam nadziej? ?e koledzy, których mam na my?li wezm? si? niebawem do pracy, no i mam nadziej? te? ?e i nowe twarze na scenie sXe te? si? pojawi?.

t: Jak? postaw? przyjmujecie w zwi?zku z wojn? w Iraku?

R: My?l?, ?e ka?dy normalnie my?l?cy cz?owiek jest przeciwko ka?dej wojnie. I raczej ka?dy zdaje sobie z tego spraw?, ?e tak naprawd? wojny tocz? si? tam na górze, a gin? w nich zwykli, niewinni ludzie. Tu w tym wypadku jest to jak na d?oni ukazane, bo w momencie kiedy ca?y ?wiat jest przeciw, to sprawuj?cy w?adz? wbrew nam decyduj? o rozpocz?ciu dzia?a? wojennych. I mo?esz krzycze? “nie w moim imieniu”, a w?adza i tak ma to gdzie? i kiedy tylko poczuj? si? zagro?eni wy?l? przeciw Tobie policj? i b?d? tak manipulowa? za pomoc? mediów, ?eby? ju? sam nie wiedzia?/a o co w tym chodzi. Nienawidz? Busha, tak samo jak i nienawidz? Saddama i ka?dego wykorzystuj?cego w?adz? do krzywdzenia i kierowania innymi. Ta wojna ma gdzie? wcze?niej swój pocz?tek i nie chodzi w niej o dobro narodu Irackiego jak wmawiaj? nam, bo ja chyba umar?bym ze strachu wiedz?c, ?e za chwil? mo?e spa?? na mnie bomba. I wcale nie by?oby dla mnie pocieszeniem to, ?e ta bomba ma mnie wyzwoli?, skoro za chwil? mog? zgin??. S? to rozgrywki tam na górze, a skoro pokojowe protesty ju? nic nie daj?, to… My?l?, ?e Bush i Saddam maj? zapewnione miejsce w piekle.

t: Jak studia;)?

R: No tak, ka?dy z nas jeszcze studiuje. Jednym idzie ca?kiem dobrze, innym gorzej. Ja po do?wiadczeniu jakie mam dzi?ki studiowaniu na dwóch kierunkach dochodz? do wniosku, ?e studia to raczej nie jest to co wychodzi mi najlepiej! No, a pozosta?ym regresowcom idzie nawet dobrze. Ja znowu si? ciesz?, ?e w pi?tki wszyscy mamy ma?o zaj?? i szko?a nie koliduje z koncertami i jedynie takie okresy jak sesja i jej okolice s? dla nas bol?czk?. A tak w ogóle to by? mo?e jestem sentymentalny, ale najch?tniej to poszed?bym do liceum.

t: S?ówko na koniec.

Dzi?kujemy bardzo za zainteresowanie naszym zespo?em. Powodzenia w pracy przy zinie. Mam nadziej?, ?e zobaczymy si? gdzie? kiedy? na jakim? koncercie i b?dziemy mogli razem poszale?, poskaka? i porozmawia? ze sob?. Do zobaczenia gdzie? kiedy? i uwa?ajcie na siebie.