Regres.

Follow that sheep #1

Wywiad z Paw?em wokalist? Regresu chcia?em przeprowadzi? przed koncertem Regresu wraz z Purification w “Inkubatorze” w Katowicach, lecz niestety koncert zosta? odwo?any. Dlatego te? wywiad zosta? przeprowadzony poprzez poczt? elektroniczn?!

FTS: Na pocz?tek przedstaw nam swoj? kapel??

P: Nazywamy si? Regres. Jeste?my z Cz?stochowy. Marcin gra na perkusji, Dawid – gitara, Ogór – bas, a ja nazywam si? Pawe? i ?piewam.

Jak si? przedstawia historia Regresu?

Wiesz, wszyscy znamy si? ju? ze sob? od paru lat – z ró?nych koncertów, spotka? pod knajpami (ha, ha). W sumie ka?dy z nas gdzie? ju? kiedy? gra? – Marcin na przyk?ad w ?wietnej kapeli BHP, która par? lat temu troszk? namiesza?a na cz?stochowskiej scenie i która bardzo mi si? podoba?a, ale albo te zespo?y si? akurat rozpad?y albo atmosfera w nich nam si? nie podoba?a, wi?c jako? tak si? z?o?y?o ?e w pewnym momencie postanowili?my zacz?? ze sob? gra?. Po pierwszej próbie wiedzieli?my, ?e to jest to i tak gramy ze sob? ju? ponad dwa lata i oby jak najd?u?ej…

Jak okre?li? by? wasz? muzyk??

Mo?esz to nazwa? punk, hard core, old school, ale generalnie wszystko jedno jakiej nazwy u?yjesz, bo zawsze b?dzie to mia?o zwi?zek z punk’rockiem i zawsze b?dzie to jednoznaczne ze scen?, któr? uwielbiamy ponad wszystko. Gramy g?o?no, szybko albo wcale.

Co chcecie przekaza? poprzez swoj? muzyk??

Te wszystkie emocje, które siedz? wewn?trz nas. Nasze smutki, rado?ci, obawy. To co sprawia, ?e k?adziesz si? lub wstajesz z u?miechem lub smutkiem na twarzy. To co nas cieszy, wkurza, do?uje… A przede wszystkim to, ?e pomimo tego, ?e mi?dzy u?miechami pojawia si? smutek, to trzeba pami?ta?, o tym ?e zawsze mo?e by? gorzej i ca?y czas pami?ta? o tych najpi?kniejszych chwilach dla których warto tu by?. Cieszy? si? ?yciem i wykorzystywa? ka?d? sekundk? i nie do?owa? si? w razie nie powodze?, bo tu tak niestety jest, ?e wielu chce ?eby?my byli s?abi i nie my?leli o tym co w nas jest najwa?niejsze. Wiesz chyba ka?dy mo?e to odebra? na swój sposób… Homofobia, rasizm, seksizm, alkoholizm te wszystkie izmy i rzeczy które sprawiaj?, ?e pojawia si? smutek na twarzy drugiego cz?owieka, negujemy je i stawiamy na pozytyw!!!

Bardzo podoba mi si? wasz debiutancki materia? , jak patrzysz na niego z perspektywy czasu?

Od momentu nagrania tego materia?u min??o faktycznie ju? troszk? czasu. Ale wiesz, to ?e wk?adam od czasu do czasu t? kaset? do magnetofonu ?wiadczy chyba o tym, ?e jednak mog? jej jeszcze s?ucha? (ha, ha). Na koncertach gramy te? ca?y czas par? kawa?ków z kasety, ale nie dlatego ?e tak wypada, a dla tego ?e nam si? podobaj?. Jasne, ?e w tej chwili co? bym zmieni?, z którego? utworu zrezygnowa?, ale tak ma chyba ka?dy po jakim? czasie. Jest jak jest i my?l?, ?e na ten po?piech który panowa? w studiu, to nie jest to jako? tragicznie nagrane. Jest tam kilka kawa?ków, które uwielbiam, lubi? je gra? i ich s?ucha?, a to jest chyba najwa?niejsze.. Ci??ko mówi? o muzyce, któr? s?yszy si? na co dzie?, ale wiesz jak trzyma?em ju? t? kaset? w r?ce, to cieszy?em si? jak dziecko i ca?y czas si? ciesz?. A w sumie wa?ne jest to ?eby podoba?o si? i cieszy?o Ci? to co robisz. A do tego bardzo podoba mi si? sposób wydania tej kasety i ju? wiem dlaczego z Robertem (REFUSE)
sp?dzili?my tyle czasu sk?adaj?c wk?adk? i wielkie dzi?ki mu za to. Ukazanie si? tej kasety jest spe?nieniem marze?, a jak dodasz do tego jeszcze fakt ?e ukazuje si? ona w ulubionej “wytwórni”, w?ród ulubionych naszych zespo?ów to ju? w ogóle sza? na maksa.

Okre?lacie si? jako kapela Straight Edge .W jaki sposób chcecie realizowa? swoje idea?y?

Przede wszystkim jeste?my kapel? punkow?, co staramy si? podkre?la? na ka?dym kroku. A realizowanie idea?ów Straight Edge? Wiesz, to jest bardziej chyba skierowane do nas samych i to w nas samych ma si? to realizowa? i realizuje si? codziennie. To, ?e jestem od paru lat straight edge, wegetarianinem, to ?e mimo wielu “kusze?” (ha, ha) udaje mi si? w tym wytrwa?, my?l? ?e to jest w?a?nie realizacj? idei straight edge. Ale tak jak mówi?, to jest skierowane do wewn?trz nas samych. Bo nie mo?na nikomu nakazywa? jak ma ?y? i ka?dy dokonuje takich wyborów z jakimi czuje si? dobrze. Nie jest wa?ne czy jeste? sXe pó? roku czy ca?e ?ycie. Najwa?niejsze ?eby czu? si? z tym dobrze i nie robi? czego? wbrew sobie i dla poczucia “jestem od nich lepszy”. Bo wiesz wielu ju? by?o tu takich krzykaczy, którzy teraz robi? zupe?nie co? innego od tego co g?osili w przesz?o?ci. Tak jak nie ma lepszych, gorszych, tak te? nie ma ró?nicy czy jeste? czy nie jeste? straight edge – najwa?niejsze ?e po prostu tu jeste? i w codziennych spotkaniach nie ma to dla mnie znaczenia. Ma natomiast dla mnie znaczenie, to ?e pomimo rozrywek jakie proponuje nam wspó?czesny szybki ?wiat, pomimo tego ?e pal?c jointa jeste? “cool”, a jak mawiaj? niektórzy bez do?adowania nie mo?na s?ucha? muzyki i bawi? si? przy niej, to ja jednak bawi? si? ?wietnie pozostaj?c “czysty”. Wiesz, podobno wszystko jest dla ludzi i wszystkiego trzeba kiedy? spróbowa?, a ja my?l? ?e ka?dy zawsze mo?e si? wybra? cho?by na dworzec w Katowicach i zobaczy? gdzie to prowadzi. A nawet je?li tam trafia tylko procent tych wszystkich, którzy tego dotykali, to my?l? ?e nie jest to a? tyle warte ?eby ryzykowa?. A co dzieje si? z lud?mi pod wp?ywem alkoholu, to chyba nie musz? mówi?, bo chyba ka?dy widzia? wymiotuj?cych i zalanych w trupa ludzi na koncertach i je?li to jest rewolucja czy bunt, to ja tu czego? nie rozumiem.
Ale powtarzam, nie mo?na i absolutnie nie narzucam tego nikomu. Ka?dy ma swój sposób rozumowania i wybiera co jest dla niego lepsze. A straight edge jest dla mnie sam? warto?ci? w sobie i z dnia na dzie? j? realizuj? – Tobie mog? powiedzie? jedynie spróbuj, a je?li Ci si? nie spodoba to przecie? i tak b?dziesz moim koleg?, bo jest co? wi?cej ni? idee…

Teksty waszych piosenek du?ym stopniu mówi? o kwestiach spo?ecznych , czy w przysz?o?ci chcecie poruszy? jakie? inne problemy?

Wiesz, ja jestem g?ównie autorem tekstów w regresie i pisz? je z w?asnego punktu widzenia. Te teksty s? tekstami osobistymi, a ?e Ty mówisz ?e poruszaj? one kwestie spo?eczne, wynika pewnie z tego ?e jeste?my cz??ci? tego spo?ecze?stwa i mimo, ?e problemy poruszane w tekstach s? moimi osobistymi problemami, to te sprawy nie dotykaj? tylko mnie. Ale pisz? je z w?asnego do?wiadczenia i nie wyobra?am sobie innej sytuacji. Nie wiem jakie problemy b?d? poruszane w przysz?o?ci, bo te? nie wiem co b?dzie si? dzia?o akurat w moim ?yciu. Bo nie zak?adamy sobie, ?e ta piosenka b?dzie o tym, a tamta o czym? tam jeszcze, a sam tekst wynika z tego co dzieje si? akurat w naszych g?owach.

Co my?lisz o agresywnej kampanii wyborczej która trwa teraz w Polsce? (wywiad by? przeprowadzony podczas trwania kampanii wyborczej – przyp. Owca)

Najgorsz? spraw? jest chyba to, ?e i tak nie mamy na to wp?ywu – na te wszystkie plakaty rozklejane na mie?cie, rozdawane ulotki i dziwne jest to, ?e ja przyklejaj?c plakat informuj?cy o koncercie mog? dosta? mandat za zanieczyszczanie miasta, a osoba kandyduj?ca mo?e bez obaw przyklei? go gdziekolwiek, a potem przez kilka miesi?cy musz? na t? u?miechni?t? twarz patrze?. Ale ró?nego rodzaju niesprawiedliwo?ci napotykamy wsz?dzie, na ka?dym kroku. Ja raczej ma?o ogl?dam telewizj?, ale jak akurat trafi? na program wyborczy, to jak najszybciej przestawiam na inny kana?. Komitety wyborcze walcz? jak mog? o ka?dy g?os i czasami nie wiem czy p?aka? czy si? ?mia? nas sytuacjami jakie ostatnio pojawiaj? si? w sejmie. I zgadzam si? z Tob?, ?e ta kampania jest bardzo agresywna, ale wiesz tymi sprawami bardzo emocjonuj? si? chyba ca?y czas Ci sami ludzie, bo patrz?c potem na frekwencje wyborcz? wida?, ?e wi?ksz? cz??? spo?ecze?stwa to w ogóle nie interesuje. Po prostu trzeba przeczeka?, a potem obserwowa? jak te u?miechy osób umieszczonych na plakatach znikaj? i zaczynaj? dba? dalej o swoje interesy i stara? si? obserwowa? ich wszystkie ruchy i to co robi? z naszym ?yciem. A to, ?e przed wyborami robi si? g?o?niej i znikaj? pewne problemy, wynika pewnie z tego ?e media maj? wtedy dost?p do taniej informacji i próbuj? ni? zainteresowa? wszystkich. Ja w tej chwili prze??czam na inny kana?, a na ulotkach czytam fragment w którym kandydat pisze co zrobi? przez ostatnie lata dla mojego miasta…

Czy Regres jest kapel? polityczna , czy popieracie jak?? opcj? polityczn??

Nie popieramy ?adnej opcji politycznej. Ale je?eli pewnego rodzaju zespo?y i ich s?uchacze g?osz?, ?e punk ma by? wolny od polityki, a najwa?niejsz? spraw? jest picie z kumplami wina, a sprawy cho?by takie jak wegetarianizm, prawa zwierz?t s? bezsensu, to regres jest jak najbardziej kapel? polityczn?. Wiesz nie stawiam na nikogo, ale interesuj? si? tym co robi?. Zreszt? Izrael mia? taki kawa?ek “g?osuj na siebie”.

Szykujecie si? do nagrania nowego materia?u , czy móg?by? co? o nim powiedzie??

Tak, w listopadzie jedziemy do Wroc?awia nagrywa? nowym materia?. B?dzie to oko?o 14 nowych kawa?ków plus prawdopodobnie jeden cover mojej ulubionej kapeli The Clash. Nowe utwory s? troszk? szybsze i melodyjne od tych, które znalaz?y si? na debiutanckim materiale, takie bardziej old schoolowe – czyli idziemy dalej swoj? ulubion? drog?. My?l?, ?e w tym roku sko?czymy wszystko ??cznie z miksem oraz masteringiem i chcieliby?my ?eby przed wakacjami 2003 roku ten materia? jeszcze si? ukaza?, ale to nie do ko?ca zale?y ju? od nas, ale b?dziemy o to walczy?, ?eby tak si? sta?o (ha, ha) a na koncertach gramy ju? wi?kszo?? tego materia?u.

Czym dla Ciebie jest szcz??cie?

Tymi wszystkimi u?miechami, rado?ciami. Tym, ?e mo?emy si? spotka? razem cho?by na koncercie i ze sob? poby?, bawi? si? i wspólnie uczy? od siebie. Wiesz na ?wiecie jest pe?no sprzedawców szcz??cia, bo ka?dy go szuka i jedni szukaj? go w religii, drudzy wierz? ?e mo?na je osi?gn?? wci?gaj?c kresk?, a jeszcze inni skre?laj? codziennie cyferki wierz?c ?e maszyna wylosuje je dzisiaj wieczorem i wygrana pozwoli im osi?gn?? szcz??cie. Wiesz jest tyle dróg, którymi chodzi tylu ludzi szukaj?c szcz??cia. Programy typu “rower b?a?eja” próbuj? wmówi?, ?e szcz??cie i sukces mog? osi?gn?? tylko Ci naj?adniejsi, najzdolniejsi i najsprytniejsi, a ja my?l? ?e to szcz??cie jest w ka?dym z nas i to my sami musimy je wydoby? z siebie i znale?? to co na cieszy. A dla mnie jest w?a?nie tym, ?e budz? si? codziennie rano i mam jeszcze si?? do realizowania swoich marze? i tym, ?e mog?em Ci? pozna? na koncercie.

Jakie kapele wywar?y na Regres najwi?kszy wp?yw?

Jest tego du?o i jeszcze wi?cej. Na pewno z polskich to Dezerter, Post Regiment, Apatia, W?ochaty, a od paru lat Z?odzieje Rowerów, którzy kr?c? nas ca?y czas. I od razu w tym samym momencie przychodz? mi do g?owy kapele, które umieszczam w tej samej rubryce czyli Minor Threat, 7 Seconds, Youth Of Today, Mainstrike, Shelter, Battery, Verbal Assault, wiesz mo?na by?oby wymienia? i wymienia?. Ja wychowa?em si? na The Clash, których s?ucham sobie w dalszym ci?gu. Obecnie w samochodzie jak je?dzimy na koncerty rz?dzi Endstand i to oni s? chyba nasz? ulubion? obecnie kapel?, a prócz ich wspania?ej muzyki okazali si? bardzo fajnymi kolesiami co mogli?my ostatnio zobaczy? graj?c z nimi dwa koncerty. Secretos Del Corazon, Tear It Up, Milkhouse, Good Clean Fun, New Winds, Reaching Forward, Analena, ostatnie As Friend Rust, wiesz ca?y czas mi chodzi po g?owie. Jest tego naprawd? du?o, bo naprawd? jest bardzo du?o ?wietnych kapel.

Czym zajmujecie si? oprócz grania w Regresie?

Po za regresem organizujemy u siebie w mie?cie ca?y czas koncerty, na które serdecznie zapraszamy. Obecnie robimy je na tutejszym sk?ocie, a wszelkie informacje na ich temat mo?ecie znale?? na naszej stronie internetowej albo bezpo?rednio pisz?c do nas. Cz??? z nas zaanga?owana jest te? w takiego zinka “prosta droga”, którego trzeci numer uka?e si? chyba w najbli?szym miesi?cu – musz? jeszcze par? stron z?o?y? i poprawi? i b?dzie wszystko gotowe. A poza tym studiujemy – jedna trzecia regresu to informatycy (ha, ha), ja natomiast znajduj? si? w takim momencie ?ycia ?e musz? zadecydowa? co dalej, bo prawdopodobnie zawali?em studia i mam nadzieje, ?e jako? szybko si? z tym uporam – chocia? sytuacja w kraju jest taka, ?e nie ma chwili spokoju i ca?y czas trzeba kombinowa? i sobie radzi?, tak wi?c te? ka?dy z nas jak tylko trafia si? okazja ?apie si? dorywczo jakiej? pracy. Wiesz nasza sytuacja wygl?da identycznie jak sytuacja ka?dego kto czyta te s?owa…

Co? na koniec…

Przede wszystkim wielkie dzi?ki za zainteresowanie naszym zespo?em. Zapraszamy serdecznie na nasze koncerty i mam nadziej?, ?e gdzie? niebawem si? zobaczymy. Chcia?em tylko jeszcze doda?, ?e wykonujecie bardzo dobr? robot?, bo nie ma ró?nicy mi?dzy tymi którzy graj? w kapelach, mi?dzy twórcami zinów, wydawcami, organizatorami koncertów, tymi którzy na nie przychodz? i tymi którzy kupuj? p?yty i kasety, bo to jest obiekt zamkni?ty i ka?dy wykonuje tu swoj? dobr? robot? i od ka?dego z nas zale?y to w jakiej sytuacji znajduje si? ta scena. Dla tego chod?cie na koncerty, wspierajcie t? scenie, nie szukajcie podzia?ów, a tego wszystkiego co nas ??czy. Zainteresujcie si? wegetarianizmem i tym wszystkim co mo?e wp?yn?? na to, ?e ?ycie Wasze i na ziemi mo?e by? lepsze. Jeszcze raz dzi?ki za zainteresowanie i oby?my gdzie? kiedy? si? spotkali!!!

Pytania zadawa?: xGRZESIEKx