Regres.

W naszych d?oniach

Pe?ni wiary

Moje ?ycie próbuj? z?apa?
Ulepszy? piel?gnowa?
Wiem ?e ci? zawiod?em
Mo?e kiedy? mi si? uda
Ci?gle nie wiem kim chce zosta?
Wiem kim nie chc?, czego nie dotyka?
Czy przegra?em?
Ci?gle próbuj? i wierz?
Z dnia na dzie?
Co raz trudniej jest mnie z?ama?
Pe?ni wiary
Pe?ni wiary w siebie!
Czasem czuj? si? przegrany
Wiem popsu?em tyle spraw
Mocno trzymam si? kraw?dzi
By nie upa?? na dno
Ka?dy z nas wie gdzie i??
Gdzie czuje si? dobrze
Wiem to jest trudne
I czasami brakuje si?
Mocno trzymam si? kraw?dzi
By nie upa?? na dno
Pe ?ni wiary
Pe ?ni wiary w siebie!

Z nadziej? w nowy dzie?

Kim jeste?my? I dok?d doszli?my?
Ile w nas tego co by?o wa?ne wczoraj?
Tyle twarzy st?d znik?o
Tylu znajomych st?d odesz?o
Ci?g?e zmiany
Próbuj? uchwyci? ka?d? chwil?
Troch? rado?ci
Du?o ?ez
Jednak wci?? do przodu
Z nadziej? w nowy dzie?
Z nadziej?… w nowy lepszy dzie?
Wa?ne s?owa dla nas
Dedykacja dla zmiany ?ycia
Inspiracja
Inspiracja do ?ycia
Z nadziej? w nowy dzie?
Z nadziej?…

Dla nas

Pieprz? czy jeste? straight edge czy nie
Najwa?niejsze jakim jeste? cz?owiekiem
Czy jeste? szcz??liwy z bycia sob?
Dla mnie chyba wiem co jest najlepsze!
Ty wiesz co jest dla Ciebie najlepsze!

Dlaczego

Kiedy to si? sta?o? Kiedy by? pocz?tek?
Nie mog? tego zrozumie?, gdzie w tym jest sens?
Cz?owiek przeciwko cz?owiekowi
Ludzie przeciwko sobie
Codziennie kto? p?acze
Codziennie kto? ginie
Jak d?ugo b?dzie p?on?? ten ogie??
Jak d?ugo b?dzie p?on?? ogie??
Pieprz? twój hymn, pieprze twoj? flag?
Pieprz? ?mie? w imi? twojej religii
Zostaw nas w spokoju
Zostaw nas w spokoju
Ej Herodzie zostaw nas w spokoju!
Jak d?ugo b?dzie p?on?c ten ogie??
Jak d?ugo b?dzie p?on?? ogie??

Najlepszy czas

Nic nie trwa wiecznie
Wszystko ma swój koniec
Kiedy? zamkniemy oczy
By nie otworzy? ich ju? wi?cej
Co wtedy pomy?l??
Czy najlepiej wykorzysta?em ka?d? chwil??
Teraz jest czas
By co? zmieni? i zostawi? dla innych
To jest najlepszy czas by co? zmieni?
Zostawi? dla innych
Dla Ciebie!
Dla dzieci!
Dla Ziemi!

W naszych d?oniach

Co raz bardziej wkurzony na siebie
Co raz bardziej wkurzony na wszystko
Swoje ?ycie uk?adam w ca?o??
Próbuj?c znale?? miejsce, w którym teraz jestem
Zmarnowane szanse nie chc? zmarnowa? ich wi?cej
Zmarnowane chwile nie chc? ich wi?cej
I mam nadziej? ?e kiedy? powiem
To jest to miejsce w którym chcia?em by? wcze?niej
W naszych d?oniach!
W naszych d?oniach wszystko jest!

Decyzje

Z dnia na dzie? ?yjemy
Chodz?c w ty? lub przód
Czasami tak bezsensu
Czasami by jak najpó?niej zasn??
Chyba wiesz jak to jest
Miota? si? od k?ta w k?t
Nie mog?c zdecydowa?
Nie wiedz?c któr?dy prowadzi droga
Decyzje nasze wybory
W dobr? czy z?? stron?

Pieprz? twój styl

Pieprz? twój styl
Twoj? nienawi?? i brak akceptacji
Sk?d tyle agresji
Braku otwarcia na innych
Pieprz? twój styl!
G?upia chora nienawi??
Podzia?y na lepszych i gorszych
Wci?? widz? tyle bólu
?ycie jest krótkie, a czas tak szybko ucieka
Wiesz ja bardzo kocham ten ?wiat
Kocham tych wszystkich ludzi
I nie rozumiem czemu
Próbujesz nam to zniszczy?

Wi?cej ni? s?owa

Krzyczymy o zmiany
Lecz nie zmieniamy siebie
Nasze ci?g?e postanowienia
Rozdzierane na kawa?ki
To co by?o dla nas wa?ne
Ci?gle ulega kompromisowi
Nasze wszystkie postanowienia
Co zrobili?my przez ten czas
Czy to przynios?o efekty
Co zrobili?my przez ten czas
Czy co? wi?cej ni? s?owa
Wi?cej ni? s?owa!
Nie zostawi? tego ?eby to umar?o!