Regres.

Archiwum wiadomo?ci

30.09.2018, "Tu i teraz" - nowa p?yta

Nagrali?my now? p?yt?. W?a?nie na stronie naszego wydawcy Refuse Records zacz??a si? jej przedsprzeda?. P?yta nazywa si? “Tu i teraz” i znajduje si? na niej sze?? utworów, z których dwa mo?ecie pos?ucha? na bandcampie wydawcy.
Z tej strony wielkie podzi?kowania dla: Ewa Ró?a, Haldor Grunberg – Satanic Studio, Przemys?aw G?owacki – Tylko Jeden Winyl Studio, Jasiek Herman – Czerpak Dziurawy Studio, Maciej Dzikiewicz – Waiting Room Studio, ?ukasz Popielarczyk, Robert von Refuse – BROTHERHOOD OF MAN.

— Damian

16.04.2018, Nowy materia?, nowe koszulki

Yo! S?o?ce na zewn?trz, robi si? ciep?o wi?c zrobili?my kilka koszulek. Jeden wzór to wznowione „Dzieciaki Wygraj?”, z rysunkiem który kilka lat temu zrobi? dla nas super Maciek Misiewicz, a drugi nowy wzór jest dzi?ki Pi?taesencja – wielka piona dla nich! Po weekendowych koncertach w Tomaszowie Mazowieckim i Krakowie zosta?o nam jeszcze kilka sztuk, wi?c jak jest kto? zainteresowany prosimy o kontakt. Obie koszulki s? zrobione na Gildan Ultra.

My powoli przygotowujemy si? do nagrania nowego materia?u, jego demo mamy ju? nagrane i pó?n? wiosn? powinni?my wej?? do studia. Jak tylko b?dziemy wiedzieli jak, gdzie i kiedy to si? uka?e damy zna?.

— Damian

16.02.2015, Wyprzeda? koszulek

M?odzie? ?wiczy, je wi?cej ni? przypuszczali?my i zosta?o nam troch? koszulek w ma?ych rozmiarach. Teraz jest czas na ich ma?? wyprzeda? – wszystkie koszulki po 20 z? + koszt przesy?ki.

Zamówienia mo?na sk?ada? pisz?c na youthxcrew@wp.pl.

Przy okazji, sprawd?cie split, na którym pojawiamy si? obok Cymeon X. Wi?cej informacji w sklepie Refuse Records.

— Dawid

04.02.2015, Split CXR

W listopadzie, podczas koncertu z okazji 15-lecia, pojawi?o si? nowe wydawnictwo – 7” split z Cymeon X. Jak napisa? Pawe?:

Strona tej naszej epki jest dedykacja? dla Nich (Cymeon X) i dla ca?ej niezalez?nej sceny hardcore/punk z lat 90-tych. Sceny, dzie?ki kto?rej jestes?my kim jestes?my. Dzie?ki, kto?rej od dwudziestu lat jestem wegetarianinem, jestem straight edge. Bez tych za?oganto?w, nie by?oby obecnej sceny. To jest dla nich!

Wi?cej informacji:

Do zobaczenia na najbli?szych koncertach!

— Dawid

20.05.2014, Zajawka nowego numeru

W ostatni weekend (17–18.05.2014) byli?my u Ma?ka w Waiting Room Studio. Owocem tego wypadu s? dwa nagrane numery na nadchodz?cy split z Cymeon X. Wydawnictwo powinno ukaza? si? pod koniec tego roku. W mi?dzyczasie mo?ecie zobaczy? zajawk? jednego z numerów — https://vimeo.com/95843626

— Dawid

05.05.2014, Koncert w Krakowie odwo?any

Przykro nam ale w zwi?zku z niefortunnym wypadkiem organizatora koncertu (Wyrak, ?yczymy szybkiego powrotu do zdrowia) koncert w tramwaju 11 maja zosta? odwo?any.

Wi?cej informacji b?dzie dost?pnych na facebookowym profilu wydarzenia.

— Dawid

06.04.2014, Wyj?tkowych koncertów ci?g dalszy

Z tego co potrafi? sobie przypomnie? by?o kilka koncertów, które zapad?y nam w pami?ci ze wzgl?du na swoj? wyj?tkowo??. I nie chodzi tu o np. benefitowy koncert na wa?ny cel. Nie, chodzi raczej o co? innego. Poni?ej krótka lista specyficznych koncertów:

Najwidoczniej Wyrak lubi tego typu wyzwania i w ci?gu ostatnich lat organizowa? koncerty gdzie si? tylko da. Chyba nie robi? tego jeszcze w areszcie policyjnym, na p?yn?cym statku i promie kosmicznym. Chocia? to drugie obiecuje zrobi? w czerwcu tego roku.

Dlaczego o tym wspominam? Poniewa? 11 maja w Krakowie b?dziemy mie? okazj? zagra? koncert w tramwaju (chodzi o pojazd a nie nazw? klubu). Czy wspomina?em, ?e tramwaj b?dzie jecha? wyznaczon? tras?? Wi?cej info na facebooku.

— Dawid

07.02.2014, Sk?adanka, nowe numery, koncerty

Jak jest zima to jest zimno, wiadomo. Nam jako? szczególnie to nie przeszkadza w robieniu nowych numerów wi?c (mamy nadziej?), ?e jeszcze w tym roku us?yszycie nasze wypociny. Pierwsz? tego typu okazj? b?dzie wydanie sk?adanki “Za krótko! Za szybko!”, na której znajdziecie 23–sekundowy numer. Po wi?cej info odsy?am do Pasa?era.

Dok?adnie 11 lat temu dzi?ki Refuse Records wysz?a p?yta Punk rock pozytyw. Przekaz jest nadal aktualny i mimo otaczaj?cego nas syfu warto patrze? na pozytywne aspekty ?ycia. Je?li omin?? Ci? zakup tej p?yty a lubisz s?ucha? przyd?ugawych p?yt z krzywo zagranymi numerami to mamy dobr? wiadomo?? — od dzi? mo?na jej pos?ucha? na bandcampie! ;)

W najbli?szych miesi?cach szykuje si? troch? koncertów wi?c warto tu zajrze? za jaki? czas, ?eby sprawdzi? zaktualizowan? list?.

Do zobaczenia na koncertach!

— Dawid

28.11.2013, Trasa "No Headliner Tour" za nami

Par? dni temu wrócili?my z czterodniowej trasy zatytu?owanej No Headliner Tour, któr? odbyli?my wraz z Cymeon X, The Corpse i Eye For An Eye. Odwiedzili?my Zdu?sk? Wol?, D?bic?, Bielsko-Bia?? i Pozna?. Dzi?kujemy bardzo z tego miejsca Robertowi Refuse, który ogarn?? logistycznie ca?y wyjazd i by? wraz z Cymeon X pomys?odawc? i organizatorem ca?ej tej trasy — dzi?ki wielkie Robert! Dzi?kujemy te? bardzo wy?ej wymienionym zespo?om za to, ?e mogli?my si? z nimi zabra?, sp?dzi? bardzo mi?o czas i uczy? si? od nich.

Scena hard core/punk ma si? bardzo dobrze, o czym ?wiadczy atmosfera pomi?dzy naszymi zespo?ami, atmosfera na koncertach i dobra frekwencja, za co ogromne dzi?ki dla wszystkich, którzy wsparli nas wpadaj?c na te nasze koncerty! Dzi?kujemy te? bardzo organizatorom koncertów, karmi?cym nas, Gumisiowi i Monice za nocleg w D?bicy i wszystkim, którzy przyczynili si? do tych koncertów! Dodatkowe uk?ony dla wszystkich, którzy w?o?yli swoj? prac? w fest „Nacjonalizm? – Nie, Dzi?kuj?” – wielka robota Panowie i Panie!

Przypiecz?towaniem dla nas ca?ego tego wyjazdu by? wyst?p dwunastoletniego straight edge hard core dzieciaka Nikodema z Cymeonem w utworze „Znalaz?em”. Mamy nadziej?, ?e to nie Twoje ostatnie s?owo na scenie Nikodem!

Ta trasa by?a premier? wersji kompaktowej naszej ostatniej p?yty „Nie patrze? wstecz”. Z ciekawostek — pierwsze t?oczenie tego CD zosta?o w ca?o?ci odrzucone, poniewa? zamiast Regres t?ocznia wyt?oczy?a sk?adank? reggae. Istnieje wi?c kilka sztuk misspress’u, które zostaj? w r?kach Regres i Refuse. Kompakt „Nie patrze? wstecz” do kupienia w Refuse Records i na naszych koncertach.

Mamy te? na stanie jeszcze kilka sztuk koszulek, które zabrali?my na ten wyjazd. Zainteresowanych prosimy o kontakt na maila youthxcrew@wp.pl

A na dniach widzimy si? w Krakowie, a potem w Warszawie.

— Pawe?

28.10.2013, Po przerwie dalszy ci?g programu

Przez d?u?sz? chwil? milczeli?my. Sami nie wiedzieli?my do ko?ca jak to b?dzie i czy w ogóle jest jaka? przysz?o?? naszego zespo?u. Ale sprawy — bez zb?dnego przynudzania — maj? si? tak:

W listopadzie jedziemy wraz z Cymeonem X, Eye For An Eye i The Corpse na czterodniow? tras? nazwan? “No Headliner Tour”. Zagramy w Zdu?skiej Woli, D?bicy, Bielsku Bia?ej i Poznaniu. Natomiast w grudniu zapraszamy Was na Regres do Krakowa i Warszawy. Szczegó?y wszystkich nadchodz?cych koncertów w dziale koncerty.

W internetowym sklepie Refuse Records ca?y czas do kupienia w wersji winylowej nasze ostatnie wydawnictwo “Nie Patrze? Wstecz”. A z okazji wspomnianej trasy “No Headliner Tour” uka?e si? kompaktowa wersja tego wydawnictwa.

Na tras? ko?czymy te? nowe wzory koszulek. Wiadomo, ?e z tymi koszulkami u nas to ró?nie bywa?o i raczej nasze plany ko?czy?y si? na niczym. Ale plan jest taki, by w ko?cu dopi?? do ko?ca to co zacz?li?my, czy mo?e bardziej nale?a?oby napisa?, zacz?li nasi przyjaciele. Tym razem powinno si? wszystko uda?.

Gramy teraz w troch? innym sk?adzie. Mianowicie na perkusji gra teraz z nami Damian z Vicious X Reality ?eby nie by?o, z Marcinem rozstali?my si? w zgodzie, w pe?nym zrozumieniu i nadal jeste?my kumplami i jedn? za?og?.
W tym miejscu dzi?ki wielkie dla niego za te wszystkie lata wspólnego grania prób, koncertów i siedzenia w busie.

Reszta bez zmian! :)

— Pawe?

26.10.2013, "Nie patrze? wstecz" na kompakcie. W ko?cu!

W sklepie internetowym Refuse Records ruszy?a przedsprzeda? “Nie patrze? wstecz” w wersji MCD. Cena to 20 z? + poczta. Zamówienia b?d? realizowane mi?dzy 20 a 30 listopada. Mo?liwy jest te? odbiór kompaktu na jednym z nadchodz?cych koncertów.

— Dawid

18.11.2012, Rusza przedsprzeda?!

Rusza przedsprzeda? najnowszej p?yty “Nie patrze? wstecz”.

Zamówienia na: refuserecords@gmail.com, www.refuserecords.prv.pl

Realizacja zamówie?: 28-31.12.2012
Premiera: 1.01.2013 Cz?stochowa, koncert Regres, Mindset, Bright Light, Heatseeker (mo?liwo?? odbioru osobistego).

Ps: na naszym profilu Bandcamp znajdziecie dwa numery do ods?uchania.

— Dawid

14.11.2012, Nie patrze? wstecz, wyznacza? sobie nowe cele

1 stycznia 2013 roku zagramy razem z kilkoma fajnymi kapelami w Cz?stochowie. Ten koncert jest dla nas o tyle wa?ny, ?e b?dzie to jednocze?nie release party najnowszego materia?u. Tak, Nie patrze? wstecz — bo tak b?dzie nazywa? si? album — ujrzy wtedy ?wiat?o dzienne.

W najbli?szym czasie ruszy przedsprzeda?. Wtedy te? umie?cimy do ods?uchania 2 z 7 numerów na naszym profilu Bandcamp.

Wi?cej informacji ju? wkrótce.

Ps: sprawd?cie nadchodz?ce koncerty w Bielsku–Bia?ej i Krakowie.

— Dawid

04.11.2012, "Zajebi?cie" to s?owo klucz

Jeste?my po koncertach w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim i Lublinie. By?o ?wietnie!

Dzi?kujemy wszystkim zaanga?owanym w organizacj? i przyby?ym na te dwa koncerty — niewa?ne czy zrobi?e?/a? jedzenie, tupa?e?/a? w rytm muzyki czy wydrukowa?e?/a? plakat, dzi?ki! Bez Was takie koncerty nie mia?yby miejsca.

Szczególne podzi?kowania dla Wyraka, który planowa? ?ci?gn?? reszt? Regresu do Lublina ju? od pó? roku — piona cyganie!

Zajebi?cie mi?o by?o 2 razy zobaczy? ?wietne, autentyczne kapele: Emma Goldman i Stregesti. Sprawd?cie ich koniecznie!

Ps: nowe wydawnictwo coraz bli?ej. Za nied?ugo wi?cej informacji na ten temat.

— Dawid

18.06.2012, Po nagraniu, w trakcie miksów, przed koncertami

Nowe numery nagrane. Grzesiek i Marcin (przeno?ne studio na kó?kach) dali rad?. Jak tylko ogarniemy temat kilkudziesi?ciu GB danych to wrzucimy wideo z podsumowaniem.

W tej chwili powoli ogarniamy temat miksów i masteringu. Tak, p?yta pojawi si? w tym roku kalendarzowym.

Wiemy, nie grali?my ostatnio za cz?sto. I nie obiecuj?, ?e to si? radykalnie zmieni ale na pewno b?dziecie mieli okazj? w nadchodz?cych miesi?cach zobaczy? nas w Gdyni i Warszawie.

— Dawid

18.01.2012, Nowe wzory koszulek - zamawiaj póki ?wie?e!Damskie
Koszulki sg-clothing
Rozmiary: S, MM?skie
Koszulki Gildan Ultra
Rozmiary: S, M, L

Cena: 35 z? + poczta

Zainteresowana/y? Pisz na youthxcrew@wp.pl

— Dawid

22.11.2011, Drug Free Tour 2011

Go Ahead, Holy City Youth Crew, Refuse Records i Pasa?er zapraszaj? na 3-dniow? tras? pt. Drug Free Tour 2011. Je?li masz za ma?o lat lub nie by?o Ci? w kraju to teraz masz niepowtarzaln? okazj? zobaczy? Cymeona na ?ywo. A, ?e przy okazji Thug Life, Double Vision, Burst In i Regres si? tam pojawi?…

Do zobaczenia!

— Dawid

17.07.2011, Hardcore to nadal punk

W bardzo pozytywnym tego s?owa znaczeniu: hardcore to punk. Tak móg?bym skwitowa? wczorajszy fest w Piasecznie i tym samym zako?czy? ten wpis.

Pozwol? sobie podzi?kowa? wszystkim Wam za organizacj?, pomoc, dowóz, nocleg, wsparcie, rozmowy, dowcipy, zwyk?y u?ciski d?oni i zabaw? na samym koncercie! Dzi?kujemy znajomym, przyjacio?om jak i tym, których widzieli?my po raz pierwszy!

Ps: mimo, ?e chyba ?aden z nas za radykalnego si? nie uwa?a to chcemy przypomnie? o 11 listopada (i nie tylko o tej konkretnej dacie). Tego dnia warto chyba na g?os powiedzie? co s?dzimy o wszelkich przejawach rasizmu (skrajnej g?upoty) – szczególnie tam gdzie osoby o skrajnie nacjonalistycznych pogl?dach b?d? manifestowa?y swoj? “wy?szo??”.

— Dawid

20.02.2011, Jak jest zima to musi by? zimno...

W ko?cu to odwieczne prawo natury, przynajmniej w Polsce. Ale nie o tym mia?o by?.

Dajemy zna?, ?e ?yjemy i mamy si? dobrze – mo?e niekoniecznie Was to interesuje ale przypomnie? nie zaszkodzi.
O naszej formie (lub jej braku) mo?ecie przekona? si? ju? nied?ugo, 26 lutego w Bielsko-Bia?ej.

Dla zainteresowanych, jeste?my w trakcie sk?adania do kupy nowego materia?u. Za nied?ugo min? dwa lata od nagrania ostatniego materia?u i najwy?sza pora podzieli? si? dobr? nowin?.
Na chwil? obecn? mamy przynajmniej po?ow? materia?u. Mo?liwe, ?e na najbli?szych koncertach us?yszycie “co nieco” z naszych najnowszych wypocin.
Plany wydawnicze zdradzimy jak ju? uda si? okre?li? termin nagrania.

Pozdrawiamy, ?yczymy ?eby u ka?dego dzia?a?o ogrzewanie i do zobaczenia na koncertach!

— Dawid

03.05.2010, Prawie jak Lady Pank

Oczywi?cie prawie robi wielk? ró?nic? ale do dzi? zastanawiam si? jak Oni (Lady Pank) dawali rad? gra? kilka koncertów dziennie ;-)

Rzadko zdarza nam si? gra? dwa koncerty jednego dnia. Tak na prawd? to chyba by?a druga taka okazja. I mog? (chyba za wszystkich z zespo?u) zar?czy?, ?e by?o warto.

Dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do zorganizowania obu koncertów w W-wie! Podzi?kowania dla Was, ?e byli?cie, bawili?cie si? (mam nadziej?, bez niepotrzebnych zadym) i tym, którzy wrzucili co nieco do puszki na rzecz zatrzymanych osób!
Jestem pe?en podziwu dla osób, które by?y na obu koncertach i jeszcze chcia?o im si? czeka? do ko?ca Nocy Walpurgii.

Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnych koncertach; oby tak samo pozytywnych!

— Dawid

14.04.2010, Krótkie info odno?nie koncertów w kwietniu

Niestety musieli?my odwo?a? dwa koncerty zaplanowane na kwiecie?: 24-tego w Olsztynie i 25-tego w Bydgoszczy.

W zamian, 25-tego kwietnia (niedziela) odb?dzie si? koncert w Tarnowie.

Jak pewnie cze?? z Was zauwa?y?a, koncert 11-tego z okazji wydania p?yty Nice Shoes na którym mieli?my zagra? zosta? prze?o?ony.
Now? dat? podamy jak tylko zostanie ostatecznie zatwierdzona.

Wybaczcie za zamieszanie!

— Dawid

09.01.2010, 10 lat min??o, cz??? druga

Dwa miesi?ce i 7 koncertów po 10-tych urodzinach meldujemy, ?e by?o warto:

 1. Rezygnowa? z innych zaj?? po to by jecha? na jeden koncert 400 km.
 2. Urywa? si? z pracy/szko?y/studiów.
 3. Sprzecza? i k?óci? mi?dzy sob?; czasami o rzeczy wa?ne, czasami o te mniej.
 4. Spa? w miejscach czasami bardziej ni? niewygodnych.
 5. Wi?kszo?? czasu sp?dza? w drodze tylko po to by zagra? 30-minutowy set.
 6. Dok?ada? i inwestowa? w ten “interes”.

Urodziny koncert przeszed? nasze naj?mielsze oczekiwania. Na pewno ka?dy z nas prze?y? go na swój sposób. Ze swojej strony mog? napisa?, ?e by?em niesamowicie poruszony widz?c wszystkich Was stoj?cych pod scen? (lub na niej) i ?piewaj?cych z nami – takich momentów w ?yciu raczej si? nie zapomina.

Dzi?kujemy wszystkich, którzy przychodz? na nasze koncerty i widz? w tym co robimy co? dobrego. Dzi?kujemy tym, którzy nie bali si? i byli z nami szczerzy. Dzi?kujemy tym, bez których pomocy nie robiliby?my tego co teraz.

Przed nami kilka ciekawie zapowiadaj?cych si? koncertów.
Poza tym pracujemy nad nowymi wzorami koszulek (mo?e równie? bluz). Ale wszystko w swoim czasie.

Do zobaczenia gdzie?, kiedy? na kolejnych koncertach.

— Dawid

28.09.2009, 10 lat min??o...

Witajcie po przerwie,

Bez zb?dnego rozpisywania si?: mamy niesamowit? przyjemno?? zaprosi? wszystkich zainteresowanych na urodzinowy koncert Regresu. Tak, tak, wytrzymujemy ju? ze sob? 10 lat :-)

Koncert b?dzie pierwszym, który odb?dzie si? w ramach 3-dniowej mini-trasy po Polsce.
Po prawej stronie, w rubryce Koncerty znajdziecie wi?cej informacji.

Do zobaczenia!

— Dawid

10.05.2009, "Ta iskra wci?? p?onie" na CD!

Og?aszamy, ?e nak?adem In Our Hands Records ukaza?a si? w?a?nie p?yta Regresu “Ta iskra wci?? p?onie” w wersji CD (digipack).

P?yta dost?pna jest w cenie 25 z? i od teraz do przysz?ej niedzieli w??cznie (17.05) zamówienia realizujemy bez kosztów przesy?ki.

Wi?cej informacji u naszych wydawców:

— Dawid

27.04.2009, Krótko i na temat (o ?yciu, koncertach i p?ycie)

Po pierwsze: dzi?kujemy Wam za fajny koncert w Krakowie!

Po drugie: p?yta w wersji digipack (CD) uka?e si? w pierwszym tygodniu maja.

Po trzecie: do zobaczenia na przysz?ych koncertach… je?eli Pawe? do tego czasu nie straci g?osu.

— Dawid

30.03.2009, I po trasie (szumnie powiedziane)

Chcieliby?my bardzo serdecznie podzi?kowa?:

dzi?ki!

Przy okazji chcieliby?my poinformowa?, ?e: “nie, nie mamy porno na winylach”.1

Z informacji o p?ycie: jak ju? wcze?niej pisa?em, jest ju? dost?pna p?yta winylowa (w kolorze czarnym). Mo?ecie j? naby? w In our hands lub bezpo?rednio u nas w cenie 30 z? + koszt przesy?ki.

Wersja CD pojawi si? niebawem – dok?adniejsze info w przysz?ym tygodniu.

1 dzi?kujemy wspólnie z Ogurem za cenn? uwag?, ?e w distro nie ma takiej pozycji

— Dawid

26.03.2009, Ta iskra wci?? p?onie - 12" ju? dost?pna

Krótkie info: na najbli?szych koncertach lub bezpo?rednio w In our hands b?dzie mo?liwo?? kupienia nowego winyla (wersja limitowana zosta?a ju? prawie wyprzedana).

Za jaki? czas b?dzie dost?pna wersja CD – na pewno damy zna? jak tylko b?dzie wiadomo kiedy.

PS: opis p?yty i teksty znajdziecie w dziale dyskografia.

— Dawid

15.03.2009, Ta iskra wci?? p?onie 12" pre-order

In Our Hands Records og?asza przedsprzeda? numerowanej do 100 egzemplarzy przezroczystej wersji 12”. P?yta w tej wersji dost?pna b?dzie tylko pod ich adresem.
Wszelkie pytania czy zamówienia s?a? na in_our_hands@go2.pl

Premiera p?yty przewidziana jest za oko?o dwa tygodnie.
Cena: 30 z? + poczta

Z osobami z Krakowa, Cz?stochowy oraz z tymi, które b?d? na
PRD w Katowicach i Bane w Warszawie mo?emy si? umówi? bez poczty :)

Pozosta?e egzemplarze winyla b?d? dost?pne w wersji czarnej.
Wersja CD uka?e si? minimalnie pó?niej.

PS: Na naszym profilu MajLans i stronie mo?ecie pos?ucha? drugiego utworu z nadchodz?cej p?yty pt. Aby si? obudzi?

— Dawid

13.03.2009, Szybkie info

Chcieliby?my tylko poinformowa?, ?e:

 1. ?yjemy.
 2. Informacje o terminie wydania p?yty pojawi? si? na stronie (i innych stronach, portalach, itd.) najpó?niej w t? niedziel?.
 3. Widzimy si? na najbli?szych koncertach.

— Dawid

02.01.2009, Witamy w nowym roku

Mamy nadziej?, ?e mieli?cie troch? czasu na odpocz?cie od spraw bie??cych (czasami nudnych i m?cz?cych)?

Chcieliby?my tylko przypomnie?, ?e ju? za dwa miesi?ce nak?adem In our hands uka?e si? nasze nowe nagranie “Ta iskra wci?? p?onie”.
Od pocz?tku stycznia mo?ecie równie? pos?ucha? (na tej stronie jak i na naszym profilu MajLans) pierwszego numeru z p?yty, pt. “Na kraw?dzi”.

Pozdrawiamy i ?yczymy du?o wiary w swoje si?y!

— Dawid

01.12.2008, "Co? stracicie, co? zyskacie..." czyli nowa p?yta zbli?a si?!

Jak ju? pewnie cz??? z Was zauwa?y?a po poprzednich wpisach nagrali?my z Regresem now? p?yt?. Ca?o?? nagrali?my tak jak wcze?niejsze mcd “W naszych d?oniach” w warszawskim studiu “Serakos” w bardzo mi?ej atmosferze, za co jeszcze raz bardzo dzi?kujemy Robertowi!

Nasza nowa p?yta nazywa? si? b?dzie “Ta iskra wci?? p?onie” i przyniesie dziesi?? nowych utworów. Na pocz?tku roku umie?cimy na tej stronie i naszym myspace kawa?ek z tej nadchodz?cej p?yty, a ca?o?? je?li wszystko pójdzie dobrze, uka?e si? w lutym 2009 roku w wersji CD i winylowej (12”) w In Our Hands rec. o czym b?dziemy informowa? oczywi?cie kiedy b?dzie si? zbli?a? ten fakt.

Jeszcze raz bardzo chcieliby?my podzi?kowa? w tym miejscu Kirkowi, Dadasowi i Oli za opiek? nad nasz? niesforn? grup? podczas pobytu w Warszawie, no i Pieczarze, Magdzie, Grze?kowi i Szymonowi za wsparcie w studiu!

PS: W archiwum wiadomo?ci znajdziecie wpisy odno?nie nagrywania p?yty.

— Pawe?

28.11.2008, Regres w studio - dzie? czwarty i pi?ty

Wczoraj sko?czyli?my nagrywa? wokal i chórki. Dzi?kujemy bardzo wszystkim przyby?ym (przysz?ym gwiazdom popu)!

Na dzie? dzisiejszy mamy wst?pnie zmiksowany materia? po masteringu. Teraz b?dziemy bi? si? o kolejno?? utworów.

Poniedzia?ek zostawiamy na poprawienie rzeczy, które uznamy przez weekend za beznadziejne, lub wkurzaj?ce.

Chwilowo to tyle.
Dla przypomnienia: p?yta pojawi si? na pocz?tku przysz?ego roku nak?adem In our hands

PS: W archiwum wiadomo?ci znajdziecie poprzednie wpisy odno?nie nagrania.

— Dawid

27.11.2008, Regres w studio - dzie? trzeci

Z “lekkim” opó?nieniem, ale podobno lepiej pó?no ni? wcale:

Dzisiaj reszta wokalu, chórki i wst?pny miks.

Pewnie na p?ycie si? nie pojawi, ale nagrali?my cover Iry (w wersji akustycznej).

PS: W archiwum wiadomo?ci znajdziecie poprzednie wpisy odno?nie nagrania.

— Dawid

25.11.2008, Regres w studio - dzie? drugi

Poprawki perki zrobione; z tego co powiedzia? Marcin, nie ostatnie ;-)
Tak przy okazji nasz perkusista odkry?, ?e gra jazz i dalsza wspó?praca stoi pod znakiem zapytania. Niestety reszta zespo?u nie jest na tak zaawansowanym poziomie technicznym i chyba nie spe?niamy jego wymaga? ;-)

Pan Ogur, nasz basista sesyjny sko?czy? nagrywa? materia? i na odchodne skasowa? nas na 2000 z? za ekspresow? sesj?.

Mnie uda?o si? wynale?? nowy gatunek muzyczny: hardcore w nietrafionym E.
Gitary brzmi? troch? ci??ej ni? poprzednio. Od dzi? wiele osób b?dzie mówi?: “Regres?! A, to ten wiejski metalcore”.

Mateusz zacz?? nagrywa? swoj? cz???: solówki wszech czasów. By? troch? zawiedziony, ?e kawa?ki trwaj? ?rednio po 1,5 minuty i musia? przez to okraja? swoje partie solo.

Plan na jutro:

PS: W archiwum wiadomo?ci znajdziecie poprzednie wpisy odno?nie nagrania.

— Dawid

24.11.2008, Regres w studio - dzie? pierwszy

Skrót wiadomo?ci z dzisiejszej sesji:

Jutro ko?czymy drobne poprawki perkusji, Ogur dogrywa reszt? basu i powoli zabieramy si? za gitary. Na pierwszy ogie? id? ja, w ?rod? wchodzi Mateusz.

PS: W archiwum wiadomo?ci znajdziecie poprzednie wpisy odno?nie nagrania.

— Dawid

22.11.2008, Ta iskra wci?? p?onie - czy to nie najwy?sza pora na nowy materia??!

Witamy po przerwie!

Dawno nie dawali?my znaku ?ycia, przestali?my gra? koncerty i nic nie dzia?o si? na stronie. Wszystko to spowodowane by?o przygotowaniami do nagrania materia?u. Tak, spodziewajcie si? nowej p?yty.

Od poniedzia?ku (24.11.) zaczynamy nagrywa? nowy materia?.

Plan jest prosty:

 1. W kilka dni nagrywamy materia? (10 kawa?ków)
 2. Na pocz?tku nowego roku wydajemy p?yt? w In our hands
 3. Sprzedajemy tyle p?yt co Queen i The Clash razem wzi?te…

Postaramy si? informowa? na bie??co jak wygl?da sytuacja. W najgorszym wypadku nast?pny news w grudniu.

— Dawid

31.08.2008, Stare dziady crew, czyli po koncercie w BB

Wczorajszy koncert da? si? we znaki niektórym z nas (z Regresu)… staro?? nie rado??, serce nie to samo co kilka lat temu, a i kondycja s?abiutka – cz?owiek m?czy si? dwa razy szybciej.
A tak powa?nie: by?o bardzo przyjemnie, pozytywnie i “nastrojowo” (z lekk? nutk? dekadencji). Dzi?kujemy Wam za tak liczne przybycie i dobr? zabaw?! Dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? w jaki? sposób do tego, ?e ten koncert mia? miejsce! Dla takich rzeczy zdecydowanie warto ?y?. I gra?.

Pozdrowienia dla wszystkich punk rockowych dziadów/bab? (i nie tylko)!

PS: dla wszystkich zainteresowanych nowym materia?em: mamy ju? wszystkie kawa?ki potrzebne do nagrania, termin w studio zaklepany (koniec listopada 2008) i du?o do prze?wiczenia. Informacje o tym: gdzie, kiedy i za ile jeszcze w tym roku.

— Dawid

14.07.2008

To by?a jedna z najlepszych wypraw naszego bandu jakie ostatnio mieli?my szans? odby? ! Co prawda nie bez problemów (bus), ale ostatecznie uda?o nam si? jako? wsz?dzie dojecha? ca?o i zdrowo. Dzi?kujemy bardzo organizatorom za to, ?e nas zaprosili i ?e mogli?my zagra? na dwóch bardzo fajnych imprezach w Gdyni i w Lubi??u. Z pewno?ci? zawsze dobrze b?dziemy wspomina? te dwa koncerty gdzie by?o wspania?e nag?o?nienie, mnóstwo ludzi i dobra zabawa. Chcia?o by si?, aby tak by?o zawsze :)

Po ponad rocznej przerwie w ko?cu ruszy?a ksi?ga go?ci ! Wszystkich tych, którzy chcieli by pozostawi? po sobie jaki? ?lad, zapraszamy do wpisywania si? na naszej stronie. Za wszytkie wpisy dzi?kujemy.

— Marcin

15.05.2008

Koncerty, koncerty i jeszcze raz koncerty. Jak wida? w dziale obok, planowanych imprez wci?? przybywa, co nas z reszt? bardzo cieszy. Przepraszamy wszystkich tych, którym musieli?my odmówi? przyj?cia zaproszenia w maju i w czerwcu. Z?o?y?y si? na to ró?ne nasze sprawy prywatne, no i te? niestety zacz??o brakowa? wolnych terminów. Mamy nadziej?, ?e dogadamy si? na jakie? jesienne koncerty.

Tymczasem na cotygodniowych próbach ostro trenujemy nowy materia?. Pewnie wielu z was zd??y?o ju? zauwa?y?, ?e na koncertach te? powoli wdra?amy nowe “przeboje”. Oznacza to i? nieuchronnie zbli?a si? dla nas data nagrania, co nas lekko przera?a. Mimo to mamy nadziej?, ?e nasze nowo?ci grane na koncertach b?d? wam si? podoba?y.

— Marcin

07.04.2008

Po pierwsze: mamy nadzieje ?e nikt oczywi?cie nie da? si? nabra? na to, ?e nasz nowy materia? wydany zostanie w Revelation Records oraz na to, ?e opuszcza nas Dawid. To taki nasz, kiepski zreszta jak zawsze, ?art na Prima Aprilis.

Po drugie: serdecznie witamy na pok?adzie naszej kapeli drugiego gitarzyst? Mateusza, który w ostatni pi?tek i sobot? zagra? z nami na dwóch koncertach w Krakowie i Sosnowcu. Na razie ch?opak ma jeszcze lekkiego stresa ale z niezale?nych ?róde? wiemy, ?e podobno “jest dobrze”.

Po trzecie: pracujemy nad nowym materia?em i s? plany na wej?cie do studia na listopad. Ale do listapada jest jeszcze daleko i wszystko pewnie mo?e si? zdarzy?.

— Marcin

01.04.2008, Nowa p?yta ju? nied?ugo

Update z 6.04.2008: poni?ej sprostowanie dla wszystkich tych, którzy ju? nie wytrzymuj?, lub nie s? pewni jak traktowa? tego newsa. Nie odchodz? z zespo?u i jak na razie nikt si? na nikogo nie obrazi?. Mateusz jest naszym drugim gitarzyst?. P?yt? nagrywamy w listopadzie i pewnie zostanie wydana (w niezale?nej wytwórni) na pocz?tku przysz?ego roku :-)

Mamy dla Was kilka newsów!

Po pierwsze: za nied?ugo wydany zostanie nasz nowy materia? zatytu?owany “Nic do stracenia”. Na p?ycie znajdzie si? 9 szybkich, agresywnych i czasami emowych kawa?ków. Winyl (bo tylko w takiej postaci b?dzie wydana) b?dzie dost?pny dok?adnie za dwa miesi?ce. Czekamy jeszcze na ok?adk? wersj? po masteringu.
P?yta zostanie wydana nak?adem Revelation Records – dok?adne info na ich stronie ju? wkrótce.

Po drugie: troch? nieweso?a wiadomo??, ale takie jest ?ycie. Mianowicie odchodz? z zespo?u. Moje miejsce zajmuje Mateusz, z którym ?wiczyli?my ostatnio bardzo intensywnie. Zagramy wspólnie dwa najbli?sze koncerty w Krakowie i Sosnowcu. Potem nasze drogi definitywnie si? rozchodz?.
Nie b?d? t?umaczy? dlaczego do tego dosz?o – szkoda czasu i miejsca, a tym bardziej nie chcia?bym nikogo urazi?.
?ycz? ch?opakom wszystkiego dobrego!

Pozdrawiam i do zobaczenia pod koniec tygodnia!

— Dawid

26.02.2008

Kolejne koncerty za nami! Bardzo chcieliby?my z tego miejsca podzi?kowa? organizatorom i Wam wszystkim za wsparcie i super atmosfer? podczas tych koncertów – Rzeszów, Be?chatów, O?wi?cim – wielkie dzi?ki!
Wszystko wskazuje na to, ?e marzec po?wi?cimy na próby i nabieranie si? na kolejne wyjazdy, o których po prawej stronie w dziale koncerty.

Dost?pne s? ca?y czas koszulki regresu – zainteresowanych zapraszamy na nasz? stron? www.myspace.com/regres gdzie mo?ecie si? im przyjrze?:)

— Pawe?

07.02.2008, Regress No Way!

Strona wreszcie dzia?a w pe?ni! No mo?e po za ksi?g? go?ci, która powinna pojawi? si? w najbli?szym czasie. Natomiast dzia? archiwalnych koncertów jak i dyskografia dzia?aj? jak nale?y. Nasz webm@ster w postaci naszego gitarzysty u?atwi? te? spraw? zwi?zan? z aktualizacj? strony, tak wi?c na bie??co b?dziecie si? mogli teraz dowiadywa? co si? u nas dzieje, a przede wszystkim dowiedzie? gdzie i z kim gramy. A jak widzicie po prawej stronie ekranu koncerty nam si? nie znudzi?y i nadal je uwielbiamy:)
Za jaki? czas pojawi si? te? na naszej stronie sklep, a póki co wszystkich którzy zainteresowani byliby naszymi wydawnictwami zapraszamy na naszego maila. Dost?pne s? te? ca?y czas koszulki regresu – zainteresowanych zapraszamy na nasz? stron? www.myspace.com/regres gdzie mo?ecie si? im przyjrze?:)

— Pawe?

07.01.2008, Regres nie umar?

Chocia? aktualizacja newsów nie jest ostatnio zbyt cz?sta – nie oznacza to, ?e pró?nujemy. Ca?y czas udaje nam si? gra? koncerty w ró?nych cz??ciach naszego kraju i w tym miejscu chcieliby?my jeszcze raz bardzo podzi?kowa? ich organizatorom, bo koncerty to my uwielbiamy! :-) W najbli?szym czasie udajemy si? w kolejne miejsca, o czym zawsze mo?ecie przeczyta? w dziele koncerty.

Prócz tego powa?nie zaczynamy my?le? o nowym wydawnictwie; mamy ju? jaki? tam zarys kilku kawa?ków, no i bierzemy si? do pracy. Plan jest taki, aby po wakacjach nagra? i wyda? now? p?yt?.

Pracujemy nad pewn? zmian? w zespole, no ale o tym napiszemy w swoim czasie :-)
W ka?dym razie u nas wszystko w porz?dku i nie umieramy z przejedzenia po ?wi?tach :-)

— Dawid

23.09.2007, Zmiany

5 lat i ok. dwa miesi?ce temu w sieci, pod adresem xregresx.prv.pl zaistnia?a strona Regresu.
I tu szczególne podzi?kowania dla Ogura, który to by? g?ównym inicjatorem ca?ego “zaj?cia”!

Z tej okazji strona zosta?a od?wie?ona i gruntownie przebudowana.
W ci?gu najbli?szych tygodni uruchomimy wszystkie dodatki (typu kana? RSS, ksi?ga go?ci) i uzupe?nimy brakuj?ce tre?ci, np. galeri?, wywiady i opisy wydanych p?yt.

A co s?ycha? u nas? Wakacje min??y i wrócili?my do koncertowania. Nie b?dzie tego (koncertów) wiele, ale mamy nadziej?, ?e ka?dy nast?pny koncert b?dzie tak samo udany jak ten na sk?ocie w Poznaniu!

Mamy ju? trzy nowe numery i mo?e jakim? cudem uda si? przygotowa? ca?y materia? do ko?ca roku.

— Dawid